Paint.Net - Edycja fotografii i grafiki cyfrowej

Moduł kolory

Podstawowe informacje

Wyświetlanie i wyłączanie modułu - klawisz „F8” lub z menu głównego „Okno” > „Kolory

Moduł kolorów ma dwa widoki - podstawowy oraz rozszerzony, przełączane przyciskami „Więcej >>” - „<< Mniej”.

Widok podstawowy modułu (domyślny)

Domyślny moduł kolorów

Niżej widok rozszerzony.

Rozszerzony moduł kolorów

Różnice pomiędzy nimi sprowadzają się do: funkcji precyzyjnej kontroli koloru, kontroli nad przeźroczystością oraz dostępu do pełnej palety kolorów.

Wybór i precyzowanie koloru

Wybierając kolor musimy się zdecydować czy będzie to kolor „Podstawowy” czy „Pomocniczy”. Oba będziemy mieli, w trakcie dalszej edycji, niejako "pod ręką".
W trakcie pracy z użyciem któregoś z narzędzi rysujących wybór pomiędzy nimi jest bardzo prosty - lewy klawisz myszy rysuje kolorem podstawowym, a prawy pomocniczym.
Możemy też zamienić te kolory klawiszem „C” lub klikając na podwójną strzałkę przy ich ikonie Podstawowy - Pomocniczy.
Ustawieniem domyślnym dla koloru „Podstawowego” jest czerń, a dla „Pomocniczego” biel.

Wyboru koloru możemy dokonać za pomocą kliknięcia w kole lub palecie kolorów.
Lewy klawisz ustawia kolor „Podstawowy” prawy „Pomocniczy”.
Gdy będziemy przesuwać kursor w kole kolorów, barwa będzie się zmieniać stopniowo. (Największą precyzję uzyskamy przesuwając się wówczas strzałkami klawiatury.)

UwagaW trakcie operacji z użyciem ikon przy kole kolorów należy zwrócić uwagę na pewną niedoróbkę Paint.Net-a.
Kliknięcia w obszarze umownego kwadratu, w który wpisane jest koło kolorów, są traktowane jako kliknięcia na brzegu koła i ustawią nowy kolor, przypadkowo „nadpisując” wybraną, często po czasochłonnych próbach, barwę. Ponieważ zaś akurat lewe rogi owego kwadratu są zbliżone do najważniejszych ikon „Modułu kolorów”, o pomyłkę i „nadpisanie” wybranej barwy nie trudno.

Innym sposobem selekcji koloru jest, dostępna w module „Narzędzia” (lub klawiszem „K”), funkcja „Wybór koloruWybór koloru

Za jej pomocą można ustawić kolor domyślny (lewy klawisz) lub pomocniczy (prawy klawisz) identyczny jak koloru punktu wybranego (klikniętego) w obszarze roboczym.

Modele barw - RGB i HSV

Rozszerzając moduł kolorów uzyskujemy dostęp do dwóch bardziej zaawansowanych sposobów selekcji koloru poprzez edycję tzw. modeli barw RGB i HSV.

Modelu barw RGB składa się z trzech składowych:
czerwonej (ang. Red), zielonej (ang. Green) oraz niebieskiej (ang. Blue).
Manipulacja poszczególnymi składowymi pozwala na precyzyjne określenie dowolnej barwy w typowej, 24 bitowej, głębi kolorów.

Zmiana składowych poszczególnych kolorów jest możliwa za pomocą:

  • suwaków,
  • bezpośredniej edycji poszczególnych wartości poszczególnych kolorów (od 0 do 255),
  • edycji zapisu w formie szesnastkowej („Hex”).

Dwa ostatnie standardy zapisu dzięki swej popularności pozwalają na łatwe przeniesienie, np. metodą kopiuj - wklej, do i z innych programów lub np. kodu stron internetowych (są używane w arkuszach stylów - CSS).

Drugim modelem barw jest HSV.
Tu także mamy do dyspozycji trzy składowe, suwaki oraz mośliwość bezpośredniej edycji wartości poszczególnych składowych.

Paleta kolorów

Paleta kolorów to zestaw predefiniowanych kolorów do szybkiego wybierania.
Oprócz palety domyślnej, możemy utworzyć także palety własne. Ułatwia to prace nad większymi projektami i zabezpiecza przed „nadpisaniem” wybranego wcześniej koloru.

Definicje poszczególnych palet są zapisane w zwykłych plikach tekstowych możemy więc łatwo wymieniać się nimi z innymi użytkownikami Paint.Net-a, publikować czy też tworzyć je bez użycia tego programu.

Wyboru koloru z palety dokonujemy lewym (kolor podstawowy) lub prawym (kolor pomocniczy) klawiszem myszy.

Gdy chcemy dodać kolor do palety musimy, wybrawszy go uprzednio, kliknąć tą ikonę Ikona dodawania koloru do palety.
Z chwilą gdy obwódka dookoła palety zacznie migać należy kliknąć w ten kwadracik tego koloru, który chcemy zastąpić właśnie wybranym.

Operacje na paletach możemy wykonywać po rozwinięciu następującej ikony Ikona operacji na palecie kolorów

Możemy:

  • zapisać nowo utworzoną paletę pod dowolną nazwą,
  • wyświetlić paletę domyślną (operacja ta nie kasuje poprzednio zapisanych palet !),
  • wybrać paletę z już zapisanych.

Lista rozwijalna powyższej ikony pozwala też na łatwy dostęp do katalogu z plikami (*.txt) palet.

Standard zapisu palet jest opisany w komentarzu dodawanym automatycznie na początku każdego pliku.
Poniższy cytat owego komantarza wyjaśnia wszystkie szczegóły.

; Plik palety kolorów Paint.NET
; Linie zaczynające się od średnika są komentarzami
; Kolory zapisywane są w postaci 8 znaków hexadecymalnych: aarrggbb
; Dla przykładu, ten zapis reprezentuje kolor zielony: FF00FF00
; Wartość Alpha ('aa') reprezentuje przeźroczystość koloru. FF to brak przeźroczystości, 00 kolor przeźroczysty.
; Paleta musi zawierać 96 kolorów. Jeżeli kolorów będzie mniej, brakujące kolory zostaną
; zastąpione kolorem białym (FFFFFFFF). Jeżeli będzie więcej - pozostałe kolory zostaną zignorowane.

Przeźroczystość - Kanał alfa

Rozszerzając moduł kolorów uzyskujemy dostęp do regulacji przeźroczystości.
Możemy ją zmieniać wpisując odpowiednie wartości liczbowe (od 0 do 255) lub za pomocą odpowiadającego im suwaka Suwak przeźroczystości
Wartość 255 (domyślna) oznacza brak przeźroczystości, a wartość 0 brak koloru.

Poniższy przykład pokazuje efekt nałożenia dwóch wariantów żółci na czerwoną wstęgę.
Lewa żółć ma ustawioną wartość przeźroczystości na 100, prawa jest pozbawiona przeźroczystości.

Przeźroczystość przykład

Kolory z przeźroczystością można zapisywać do palety tak jak inne.
Przeźroczystość jest też uwzględniana przez „GumkęIkona gumki , narzędzie to będzie tym „gorzej” wymazywało im większy stopień przeźroczystości mu ustawimy.